Skip to main content

Grundejerforeningen Veddingebo


 • veddingebo_02.jpg
 • veddingebo_03.jpg
 • veddingebo_siv.jpg
 • veddingebo_01.jpg

Ordensregler for Grundejerforeningen Veddingebo


1. GENERELT

Ordensregler for Grundejerforeningen Veddingebo indeholder regler af mere prak-tisk karakter for grundejerforeningen, der primært gælder foreningens fællesarealer.

Ved udlejning eller udlån af sommerhus har ejeren pligt til at underrette lejere eller gæster om ordensreglerne.

Der kan ikke indføjes bestemmelser i ordensreglerne, som strider mod vedtægterne eller på anden måde sætter vedtægterne ud af kraft.

2. VEJEN

Det henstilles til beboerne at overholde en hastighedsbegrænsning på 20 km/t på Morænebakken.

Parkering må ikke vanskeliggøre færdsel på vejen.

For køretøjer henstilles der til at overholde følgende begrænsninger:

 • Max vægt 26 ton,
 • Max længde 12 m,
 • Ingen kørsel med sættevogne.

3. STRANDENGEN OG ANDRE FÆLLESAREALER

 • Hunde skal holdes i snor på vejen, strandengen og stranden.
 • Hundes efterladenskaber skal straks fjernes af hundeejeren.
 • Både placeres ca. 100 m vest for trappen ned til havet.
 • Affald og cigaretstumper må ikke efterlades på strandengen og stranden.

4. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I FORENINGENS OMRÅDE

Ved større bygge- og anlægsopgaver og andre opgaver, hvor der anvendes tunge køretøjer, er det medlem, der ejer den grund, hvor på arbejdet skal udføres, ansvarlig for:

 • At kontakte grundejerforeningens bestyrelse før igangsættelse af arbejdet med henblik på en gennemgang af opgavens karakter og udførelse.
 • At besigtige adgangsvejene med en repræsentant udpeget af grundejerforenin-gen og en repræsentant udpeget af medlemmet med henblik på at vurdere risici for skader og dokumentere adgangsvejenes beskaffenhed inden byggeriets igangsættelse. Der træffes aftale om, i hvilket omfang, der skal udlægges køre-plader, samt hvilke andre foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at bygge-riet ikke skader grundejerforeningens værdier. Der udfærdiges et referat heraf.
 • At vejen i byggeperioden til enhver tid er farbar.
 • At arbejdet og adgangsvejene efter byggeriets klarmelding gennemgås af en re-præsentant udpeget af grundejerforeningen og en repræsentant udpeget af medlemmet, og der udfærdiges en opgørelse over eventuelle skader og nødvendige udbedringer.
 • At afholde alle omkostninger i forbindelse med efterlevelse af denne bestemmelse.

I tilfælde af at der ikke kan opnås enighed mellem repræsentanten for grundejerfor-eningen og en eller flere ejere vedrørende udbedring af skader på vejen, beslutter bestyrelsen den endelige fordeling af omkostningerne.

5. STØJ

Større rydnings- og bygningsarbejder skal planlægges, så de primært foregår udenfor ferieperioderne. Høj musik, vedholdende hundeglam og andre larmende aktiviteter skal begrænses. Skal man holde fest, skal de nærmeste naboer informeres i for vejen.

6. ÆNDRINGER AF ORDENSREGLERNE

Generalforsamlingen kan med simpelt stemmeflertal ændre disse ordensregler.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 12. juni 2021