Skip to main content

Grundejerforeningen Veddingebo


 • veddingebo_03.jpg
 • veddingebo_01.jpg
 • veddingebo_02.jpg
 • veddingebo_siv.jpg

Grundejerforeningen Veddingebo VEDTÆGTER


§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Veddingebo.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser. Foreningen har ejendomsretten over fællesarealerne og drager omsorg for disses drift og vedligeholdelse. Foreningen forestår vedligeholdelse af vejen.

Foreningen ejer matr. nr. 7b Veddinge.

Regler af mere praktisk karakter for Grundejerforeningen Veddingebo er samlet i Ordensreglerne og i de Etiske Fællesskabsprincipper.

§3

Medlem af grundejerforeningen er enhver selvstændig ejer af en matrikel eller flere matrikler på Morænebakken.

Medlemmer betaler kontingent i overensstemmelse med § 4.

Udtrædelse sker ved salg af ejendommen.

Medlemmerne forpligter sig ved salg af deres ejendom til at indføre bestemmelse i skødet om, at køberne skal være medlemmer af grundejerforeningen.

§4

Medlemmerne pålignes et kontingent, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden 1. september.

Undlader et medlem at betale sit kontingent rettidigt, pålægges et rykkergebyr på kr. 100.

Foreningens regnskabsår er 1. juni – 31. maj.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, og der kan ikke ved nogen vedtægtsændring træffes nogen forandring i denne bestemmelse.

Grundejerforeningen Veddingebos kommunikation med medlemmerne sker primært via elektronisk post (e-mail).

Medlemmerne er pligtige til løbende at holde foreningen underrettet om fast bopælsadresse, telefonnummer, mobilnummer og e-mailadresse.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

Ordinære generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem.

Ethvert medlem har én stemme, der kan afgives ifølge skriftlig fuldmagt. Medlemmer, der er i restance på tidspunktet for generalforsamlingen, har ikke stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fremlæggese af budget.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være indsendt til bestyrelsen inden 14 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender senest 7 dage før generalforsamlingen en opdateret dagsorden og de indkomne forslag. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne eller foreningens overtagelse eller salg af fælles arealer fordres, at 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og at beslutningen vedtages med mindst 75% af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal ikke repræsenteret, kan ny generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, og på denne afgøres spørgsmålet uanset antallet af repræsenterede medlemmer med mindst 75% af de afgivne stemmer.

Alle andre afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed.

Beslutningerne indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

§6

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, hvor der også vælges to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder rækkefølge for suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 3-årig periode, men genvalg kan finde sted.

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder mellem to generalforsamlinger, indtræder suppleanter i henhold til rækkefølgen og fungerer indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der føres protokol over bestyrelsens møder som offentliggøres på medlemssektionen af hjemmesiden www.veddingebo.dk.

Bestyrelsen kan antage lønnet assistance.

Vedtaget på generalforsamlingen 12. juni 2021, og ny § 3 vedtaget på generalforsamlingen den 25. juni 2023