Grundejerforeningen Veddingebo

LOVE

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Veddingebo.

§2

Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, der er af fælles interesse for disse som grundejere.

Foreningen ejer matr. nr. 7b Veddinge.

§3

Medlem er enhver ejer af de fra matr. nr. 7b Veddinge udstykkede parceller. Ejes en parcel af flere, udøves disses rettigheder og pligter af disse i fællig.

Ejer en person eller flere i fællig mere end én parcel, udøves deres rettigheder og pligter kun i det omfang, ejendomsforholdet vedrører bebyggede parceller.

Derudover kan enhver parcelejer langs Morænebakken optages som medlem mod at lade tinglyse en servitut på parcellen, hvorefter den ikke må udstykkes i mindre dele, end hvad der   bestemmes på generalforsamlingen ved den procedure, der kræves til
vedtægtsændringer.

Sidstnævnte medlemmer får gående færdselsret over parcellen matr. nr. 7b Veddinge.

Udtrædelse kan kun ske ved salg af ejendommen.

Medlemmerne forpligter sig til – ved salg af deres ejendom – at indføre bestemmelse i skødet om, at køberne skal være medlemmer af grundejerforeningen.

§4

Medlemmerne pålignes et kontingent, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden 1. september.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser, og der kan ikke ved nogen lovændring træffes nogen forandring i denne bestemmelse.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamlinger indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem.

Ethvert medlem har én stemme, der kan afgives ifølge skriftlig fuldmagt.

På de ordinære generalforsamlinger foretages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være indsendt til bestyrelsen inden 1. juni.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændring af lovene eller foreningens overtagelse eller salg af fælles arealer fordres, at mindst 3⁄4 af foreningens medlemmer er repræsenterede, og at beslutningen vedtages med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal ikke repræsenteret, kan ny generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, og på denne afgøres spørgsmålet uanset antallet af repræsenterede medlemmer med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer.

Alle andre afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed.

Beslutningerne indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

§6

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen afgår med 1 medlem hvert år, men genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan antage lønnet assistance.

 

Genoptryk, Juli1995 efter ændring.